Zamówienia powyżej 130 tys zł netto

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania pn. „Zakup oraz sukcesywna dostawa ekogroszku dla Zespołu Szkół w Zbicznie″.

 

Informacja z otwarcia ofert dla zadania pn. „Zakup oraz sukcesywna dostawa ekogroszku dla Zespołu Szkół w Zbicznie″.

 

 

Zamawiający:
Zespół Szkół w Zbicznie
ul. Szosa Brodnicka 77
87-305 Zbiczno

Nazwa postępowania:
„Zakup oraz sukcesywna dostawa ekogroszku dla zespołu Szkół w Zbicznie″

Tryb zamówienia:
Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy PZP

Termin składania ofert:
2022-09-30 godzina 10:00

Termin otwarcia ofert:
2022-09-30 godzina 10:15

Sposób złożenia oferty: Za pośrednictwem elektronicznej skrytki podawczej ePUAP pod adresem: /ZSZbiczno/SkrytkaESP

Identyfikator postępowania:
ocds-148610-57e33432-3a6c-11ed-9171-f6b7c7d59353

Numer ogłoszenia:2022/BZP 00360997/01

Wersja ogłoszenia: 01

Załączniki

Ogłoszenie o zamówieniu dostawy Zakup oraz sukcesywna dostawa ekogroszku dla Zespołu Szkół w Zbicznie (pdf)

Specyfikacja warunków zamówienia (SWZ) (pdf)

Załącznik nr 1 do SWZ – formularz oferty (doc)

Załącznik nr 2 do SWZ- wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia (doc)

Załącznik nr 3 do SWZ – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (doc)

Załącznik nr 4 do SWZ- wzór umowy (doc)

Załącznik nr 5 do SWZ- wzór oświadczenia wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (doc)

Załącznik nr 6 do SWZ – wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia składane na podstawie umowy (doc)

Załącznik nr 7 do SWZ – wzór oświadczenia o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (doc)

Załącznik nr 8 do SWZ – doświadczenie zawodowe wykaz wykonanych w ciągu ostatnich 3 lat dostaw (doc)

Informacja o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zadania pn „Zakup oraz sukcesywna dostawa ekogroszku do Zespołu Szkół w Zbicznie” (pdf)

Tytuł dokumentu: Zamówienia powyżej 130 tys zł netto

Osoba sporządzająca dokument: Wojciech Żurański

Osoba wprowadzająca dokument: Wojciech Żurański

Utworzono:

Ostatnia aktualizacja: